fbpx

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  –Multibau Investment Group Sp. z o.o. , 53-441 Wrocław, ul. Mosiężna 17/1, NIP: 6922510043 (Dla podmiotów będących płatnikami VAT).
  -Akademia Podnajmu Sp. z o.o. , 53-441 Wrocław, ul. Mosiężna 17/1, NIP: 8943140204 (Dla podmiotów nie będących płatnikami VAT).
 2. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: biuro@grupamultibau.pl. Dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu: zawarcia i wykonania umowy, weryfikacji tożsamości uczestnika szkolenia, rozpatrzenia reklamacji, przesyłania informacji handlowych i marketingowych dotyczących oferty Administratora, prezentowania reklam, udzielania odpowiedzi na pytania oraz w celu obrony przed roszczeniami, celach księgowych i podatkowych.
 4. Przetwarzane są następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu – w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celach marketingowych, jeśli Nabywca wyraził zgodę.
 5. Korespondencja związana z zawarciem i realizacją umowy jest przechowywana w celu zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji, a także dla potrzeb rozstrzygania ewentualnych sporów. Administrator nie przetwarza adresu email wynikającego z korespondencji w celu innym niż komunikacja w celu realizacji Umowy.
 6. Dane nie są przekazywane innym administratorom.
 7. Administrator stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
 8. Masz w każdym czasie prawo dostępu do danych oraz do ich usunięcia, a także do ich poprawiania.
 9. Możesz w każdym czasie może odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.
 10. Masz prawo otrzymać swoje dane w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądać przesłania ich innemu administratorowi.
 11. Masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: biuro@grupamultibau.pl lub pisemnie na ww. adres Administratora.
 13. W związku z wykonywaniem Umowy Administrator będzie przetwarzać dane tylko w zakresie niezbędnym do jej wykonania przez okres do 6 miesięcy od dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.
 14. Dane nie będą przekazywane poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.