fbpx

Regulamin

Regulamin sprzedaży szkolenia

Definicje:

Organizator
–Multibau Investment Group Sp. z o.o. NIP: 6922510043 (Dla podmiotów będących płatnikami VAT).
-Akademia Podnajmu Sp. z o.o. NIP: 8943140204 (Dla podmiotów nie będących płatnikami VAT).

Nabywca – osoba zawierająca umowę o uczestnictwo w Szkoleniu

Szkolenie – wybrane szkolenie przez Nabywcę, zgodnie z Opisem zawartym na stronie internetowej https://mistrzpodnajmu.pl/

Opis szkolenia – opis szkolenia zamieszczony na stronie internetowej https://mistrzpodnajmu.pl/ <<< zawierający program Szkolenia, terminy, czas trwania oraz miejsce przeprowadzenia szkolenia oraz dokument przesłany Nabywcy pocztą elektroniczną przez Organizatora po otrzymaniu zapłaty za Szkolenie

 

 

§ 1 Zawarcie umowy

 

 1. Do zawarcia umowy dochodzi przez złożenie na stronie internetowej https://mistrzpodnajmu.pl, oświadczenia przez Zleceniodawcę o zawarciu umowy i akceptacji przez niego niniejszego Regulaminu wraz z polityką prywatności załączoną do Regulaminu na stronie https://mistrzpodnajmu.pl/
 2. Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy stronami.
 3. Umowa wchodzi w życie z chwilą dokonania zapłaty wynagrodzenia za Szkolenie.

 

§ 2 Przedmiot Umowy

 

 1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia Szkolenia.
 2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia.

 

§ 3 Wynagrodzenie

 

 1. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za szkolenie według cennika zamieszczonego na stronie Wydarzenia.
 2. Zapłata za szkolenie następuje drogą elektroniczną przy użyciu serwisu szybkich płatności on line lub przelewem na rachunek Organizatora podany na stronie Szkolenia nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
 3. Chwilą zapłaty jest uznanie rachunku Organizatora.
 4. Nabywca otrzyma potwierdzenie uiszczenia wynagrodzenia za szkolenie drogą elektroniczną.

 

§ 4 Terminy

 

 1. Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie zamieszczonym na stronie internetowej https://mistrzpodnajmu.pl/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia na późniejszy w dowolnym czasie. Zmiana może być dokonana nie później niż w terminie 2 dni przed planowanym terminem szkolenia. Informacja o zmianie terminu zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres wskazany w chwili zawierania Umowy.
 3. W przypadku zmiany terminu szkolenia na podstawie ust. 2 powyżej Nabywca otrzyma wyłącznie zwrot zapłaconego wynagrodzenia, chyba że oświadczy drogą elektroniczną, że akceptuje nowy termin szkolenia zaproponowany przez Organizatora. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy podany przez Nabywcę drogą elektroniczną.

 

§ 5 Uczestnictwo w szkoleniu

 

 1. Podstawą do uczestnictwa w Szkoleniu jest otrzymanie przez Organizatora wynagrodzenia i dokonanie rejestracji przed rozpoczęciem Szkolenia.
 2. Faktura za uczestnictwo w Szkoleniu zostanie przesłana na wskazany przez Nabywcę adres e-mail w terminie 2 dni od dnia otrzymania zapłaty.

 

§ 6 Szkolenie

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest okazanie Organizatorowi przed rozpoczęciem Szkolenia dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika szkolenia. Nieokazanie dokumentu może stanowić podstawę odmowy dopuszczenia Nabywcy lub uczestnika do udziału w Szkoleniu.
 2. W przypadku gdy uczestnikiem szkolenia nie jest Nabywca, postanowienia Regulaminu stosuje się względem uczestnika wskazanego przez Nabywcę odpowiednio. Nabywca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez uczestnika Regulaminu szkolenia.
 3. Szkolenie obejmuje treści wskazane w Opisie szkolenia na stronie https://mistrzpodnajmu.pl/. Czas trwania Szkolenia będzie zgodny z Opisem szkolenia.
 4. Szkolenie będzie przeprowadzone w miejscu wskazanym w Opisie szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w zakresie nie większym niż 10km. Informacja o zmianie miejsca zostanie przekazana Nabywcy nie później niż 2 dni przed terminem Szkolenia.

 

§ 7 Prawa autorskie

 

 1. Organizator oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub posiada odpowiednie licencje do korzystania z materiałów edukacyjnych udostępnianych w ramach szkolenia.
 2. Nabywca zobowiązany są do nieudostępniania materiałów udostępnianych podczas Szkolenia osobom trzecim oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie za osobę wskazaną przez niego na bilecie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania nieistotnych zmian w treści Szkolenia, w szczególności do zmiany prowadzącego Szkolenie.

 

§ 8 Komunikacja między stronami

 

 1. Nabywca może komunikować się z Organizatorem w kwestiach związanych z treścią szkolenia w drodze elektronicznej lub telefonicznie
 2. Komunikacja w związku z realizacją umowy oraz reklamacjami prowadzona będzie w formie telefonicznej i mailowej.

 

§ 9 Odpowiedzialność

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za efekt Szkolenia u Nabywcy.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie Szkolenia zgodnie z opisem oraz za poprawność udostępnianych materiałów edukacyjnych.
 3. Całkowita odpowiedzialność Organizatora w związku z umową ograniczona będzie do kwoty stanowiącej wynagrodzenia za uczestnictwo w Szkoleniu. Organizator nie odpowiada za szkody następcze i utracone korzyści.

 

§ 10 Wyłączenie uprawnień konsumenckich

 

 1. Organizator informuje, że na podstawie art. 38 ust. 12 ustawy o prawach konsumenta, tj. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi wyłączone jest uprawnienie Nabywcy do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane zgodnie z § 8 ust. 2. Adres e-mail: biuro@grupamultibau.pl nr telefonu: 665 556 205 i w takim przypadku otrzymanie zgłoszenia będzie potwierdzane drogą elektroniczną.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia. Nieudzielenie odpowiedzi w ww. terminie oznaczać będzie uwzględnienie reklamacji konsumenta.
 4. Odpowiedź na reklamację będzie przekazana w drogą elektroniczną lub w przypadku żądania konsumenta – na piśmie.

 

§ 11 Wypowiedzenie oraz rozwiązanie umowy

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z ważnych powodów w każdym czasie. Organizator zwróci Nabywcy wpłaconą przez niego kwotę w terminie 14 dni od dnia odwołania Szkolenia na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę.
 2. Organizator ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia w terminie określonym w § 3 ust. 2.

 

§ 12 Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  –Multibau Investment Group Sp. z o.o. , 53-441 Wrocław, ul. Mosiężna 17/1, NIP: 6922510043 (Dla podmiotów będących płatnikami VAT).
  -Akademia Podnajmu Sp. z o.o. , 53-441 Wrocław, ul. Mosiężna 17/1, NIP: 8943140204 (Dla podmiotów nie będących płatnikami VAT).
 2. Dane osobowe Nabywcy oraz uczestnika szkolenia są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: biuro@grupamultibau.pl
 4. Dane Nabywcy lub uczestnika są przetwarzane w szczególności w celu: zawarcia i wykonania umowy, weryfikacji tożsamości uczestnika szkolenia, rozpatrzenia reklamacji, przesyłania informacji handlowych i marketingowych dotyczących oferty Administratora, prezentowania reklam, udzielania odpowiedzi na pytania oraz w celu obrony przed roszczeniami, celach księgowych i podatkowych.
 5. Przetwarzane są następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu – w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celach marketingowych, jeśli Nabywca wyraził zgodę.
 6. Korespondencja związana z zawarciem i realizacją umowy jest przechowywana w celu zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji, a także dla potrzeb rozstrzygania ewentualnych sporów. Administrator nie przetwarza adresu email wynikającego z korespondencji w celu innym niż komunikacja w celu realizacji Umowy.
 7. Dane nie są przekazywane innym administratorom.
 8. Administrator stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
 9. Nabywca oraz uczestnik ma w każdym czasie prawo dostępu do danych oraz do ich usunięcia, a także do ich poprawiania.
 10. Nabywca w każdym czasie może odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.
 11. Nabywca ma prawo otrzymać swoje dane w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądać przesłania ich innemu administratorowi.
 12. Nabywca ma prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: biuro@grupamultibau.pl lub pisemnie na ww. adres Administratora
 14. W związku z wykonywaniem Umowy Administrator będzie przetwarzać dane tylko w zakresie niezbędnym do jej wykonania przez okres do 6 miesięcy od dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.
 15. Dane nie będą przekazywane poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

§ 13 Postanowienia ogólne

 

 1. Wprowadzenie zmian do zaakceptowanego przez Nabywcę regulaminu przez Organizatora wymaga uzyskania akceptacji przez Nabywcę. W przeciwnym razie Strony są związane treścią regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia Umowy.
 2. Konsumentom na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) przysługuje prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR). Łącze do platformy, na której może być rozstrzygnięty spór:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 1. Spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd dla Wrocławia Śródmieścia .
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mieć będą przepisy prawa polskiego.

 

§ 14 Polityka prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  –Multibau Investment Group Sp. z o.o. , 53-441 Wrocław, ul. Mosiężna 17/1, NIP: 6922510043 (Dla podmiotów będących płatnikami VAT).
  -Akademia Podnajmu Sp. z o.o. , 53-441 Wrocław, ul. Mosiężna 17/1, NIP: 8943140204 (Dla podmiotów nie będących płatnikami VAT).
 2. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: biuro@grupamultibau.pl. Dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu: zawarcia i wykonania umowy, weryfikacji tożsamości uczestnika szkolenia, rozpatrzenia reklamacji, przesyłania informacji handlowych i marketingowych dotyczących oferty Administratora, prezentowania reklam, udzielania odpowiedzi na pytania oraz w celu obrony przed roszczeniami, celach księgowych i podatkowych.
 4. Przetwarzane są następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu – w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celach marketingowych, jeśli Nabywca wyraził zgodę.
 5. Korespondencja związana z zawarciem i realizacją umowy jest przechowywana w celu zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji, a także dla potrzeb rozstrzygania ewentualnych sporów. Administrator nie przetwarza adresu email wynikającego z korespondencji w celu innym niż komunikacja w celu realizacji Umowy.
 6. Dane nie są przekazywane innym administratorom.
 7. Administrator stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
 8. Masz w każdym czasie prawo dostępu do danych oraz do ich usunięcia, a także do ich poprawiania.
 9. Możesz w każdym czasie może odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.
 10. Masz prawo otrzymać swoje dane w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądać przesłania ich innemu administratorowi.
 11. Masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: biuro@grupamultibau.pl lub pisemnie na ww. adres Administratora.
 13. W związku z wykonywaniem Umowy Administrator będzie przetwarzać dane tylko w zakresie niezbędnym do jej wykonania przez okres do 6 miesięcy od dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.
 14. Dane nie będą przekazywane poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.